Advisering

Management- en organisatieadvisering (In samenwerking met Curriculum HRM-advisering)

Herpositionering, samenvoeging van bedrijfsonderdelen, reorganisaties, fusies en sluiting van het bedrijf of afstoting van bedrijfsonderdelen, hebben veel om het lijf en vragen enorm veel inzet, kracht en bovenal strategie.

In dit kader kunnen wij de volgende diensten aanbieden:

Project en employabilityadvisering

  • Het verschaffen van strategisch inzicht in alle ins en outs, met name ten aanzien van de werkingssfeer naar de betrokken organisatieonderdelen, personeel, maar ook naar externe belanghebbenden (werknemers- en werkgeversorganisaties, CWI en UWV).
  • Onze creativiteit, met name ten aanzien van het ontwikkelen van ideeën ten behoeve van de personele door- en uitstroom, het opzetten van (management)trainingen en bijvoorbeeld het mede organiseren en aansturen van mobiliteitstrajecten.

Personeelsmanagement

Interim personeelsmanagement biedt veelal een uitkomst bij de ontwikkeling en inbedding van Human Resource Management (HRM) maar zeker ook bij de specifieke inzet van tal van instrumenten op HRM-gebied.
Een goede afstemming van de diversiteit aan afspraken in de sfeer van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en de inzet van medewerkers, draagt veelal bij aan een bedrijfscultuur waar men graag deel van uit maakt en waar men met enige trots over spreekt.
Hierbij kan men denken aan het ontwikkelen en actueel houden van een specifiek personeelsreglement. Maar ook aan de opzet en inbedding van een salarisstructuur op maatwerk, alsmede de begeleiding van de ontwikkelingen van de structurele aanpassingen die deze structuur behoeft; de opzet en “hantering” van een specifiek functiebeschrijvingsproces, functionerings-en beoordelingssytematiek. Er zijn vele, diverse instrumenten die, met enige aanpassing aan de vereisten van de organisatie en haar medewerkers, een belangrijke bijdrage hebben in de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie.

De adviseur kan zowel een adviserende als operationele rol hebben bij de opzet van en de vertaling naar beleid én uitvoering. De adviseur ondersteunt en adviseert inzake aangelegenheden op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsrechterlijke- en sociaalverzekeringstechnische zaken, verzuimbeleid, opleidings- en loopbaanbeleid en medezeggenschap.